értékelés kiválasztás Új technológiák vélemények

Felhasználói megállapodás

Ezt a Felhasználói megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás”) azért fejlesztették ki, hogy szabályozza a „techinfus.com” információforrás adminisztrációja (a továbbiakban: „Adminisztráció”) és a felhasználó által az interneten található erőforrásokkal kapcsolatos információk keresése és terjesztése közötti kapcsolatot. a címre: techinfus.com (a továbbiakban: forrás).

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az Erőforrás anyagainak és szolgáltatásainak használatát az alkalmazandó jogszabályok szabályozzák.

1.2. Ez a megállapodás nyilvános ajánlat. Hozzáférés megszerzése a webhely anyagaihoz a Felhasználó úgy tekintendő, hogy csatlakozott ehhez a Megállapodáshoz.

1.3. Az adminisztrációnak joga van bármikor egyoldalúan megváltoztatni a jelen Megállapodás feltételeit. Ezek a változások a megállapodás új verziójának a Honlapon történő kiküldésének időpontjától lépnek hatályba. Ha a Felhasználó nem ért egyet a módosításokkal, köteles megtagadni a honlaphoz való hozzáférést, abba kell hagynia a webhely anyagainak és szolgáltatásainak használatát.

1.4. Az Információs erőforrás techinfus.com platformja az információk közzétételének, és nem tömegtájékoztatás.

1.5. Az Erőforrás adminisztrációja szerződéses kapcsolatban áll a szerzőkkel, akiknek szerzője működik, és az információ a Resource techinfus.com oldalon található.

1.6. Az adminisztráció nem szerkeszti a közzétett szerzői jogi alkotásokat és az 1.5. Pontban meghatározott információkat, és nem felelős a tartalomért.

1.7. Az Erőforráson közzétett információk felhasználásával a Felhasználó megérti és elfogadja, hogy az Adminisztráció nem felelős a közzétett információk tartalmáért. Az Erőforrás által közzétett információk szerzői, függetlenül képviselik és védik érdekeiket, amelyek az információk harmadik féllel való kapcsolattartása során merülnek fel.

1.8. Az Adminisztráció tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az alábbi információk nem kerülnek az Erőforrásba:

 • célja a háború előmozdítása, a nemzeti, faji vagy vallási gyűlölet és gyűlölet ösztönzése;
 • nem felel meg az erkölcsnek és az etikának;
 • mások jogainak és védett érdekeinek megsértése;
 • egyéb információk, amelyek elosztása tilos.

1.9. Az adminisztráció fenntartja magának a jogot, hogy magyarázat nélkül törölje az Erőforráson közzétett információkat.

1.10. Az erőforrást a szerzői jog és a kapcsolódó személyes vagyoni és nem vagyoni jogok tiszteletben tartják és védik. A művek használata a szerző beleegyezése nélkül csak a törvény által meghatározott esetekben lehetséges.

1.11. Bármely személy, aki úgy véli, hogy a törvény által védett jogait és érdekeit az 1.5. Pontban meghatározott közzétett információk megsértik, jogosult közvetlenül panaszolni az ilyen információk szerzőjére.

2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

2.1. E megállapodás tárgya az, hogy a Felhasználó számára hozzáférést biztosítson az Erőforrásban található információkhoz.

2.1.1. Az erőforrás a következő típusú szolgáltatásokat nyújtja a felhasználónak:

 • Hozzáférés az erőforrás-kereséshez és a navigációhoz;
 • a felhasználó számára az üzenetek, megjegyzések, minősítések közzétételének képessége;
 • az Erőforráson végrehajtott egyéb szolgáltatások.

2.1.2. Ez a Megállapodás kiterjed az összes jelenlegi (ténylegesen működő) Erőforrás-szolgáltatásra, valamint azok későbbi módosításaira és további erőforrás-kiegészítő szolgáltatásokra, amelyek a jövőben megjelennek.

2.2. Az erőforráshoz való hozzáférés ingyenes.

2.3. Ez a megállapodás nyilvános ajánlat. Az Erőforrás elérésével a Felhasználó úgy tekintendő, hogy csatlakozott ehhez a Megállapodáshoz.

2.4. Az Erőforrás anyagainak és szolgáltatásainak használatát az alkalmazandó jogszabályok szabályozzák

3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A felhasználónak joga van:

3.1.1.Szabadon kereshet, fogadhat, továbbíthat, készíthet és terjeszthet információt az Erőforrásról bármilyen módon;

3.1.2. Az Erőforrás összes elérhető szolgáltatásának használata;

3.1.3. Kérdezze meg az Erőforrás-szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket.

3.2. Az adminisztrációnak joga van:

3.2.1. Az erőforrás használatának szabályait saját belátása szerint hozza létre, módosítsa, törölje;

3.2.2. Egyoldalúan módosíthatja a megállapodást;

3.2.3. Korlátozza az oldalhoz való hozzáférést, ha a Felhasználó megsérti a jelen Szerződés feltételeit.

3.3. Felhasználói kötelezettségek:

3.3.1. Az erőforrás használata során a szerzők és más jogosultak tulajdonjogának és nem vagyoni jogainak betartása.

3.3.2. Ne tegyen olyan lépéseket, amelyek megzavarhatják az erőforrás normál működését.

3.3.3. Ne terjessze az Erőforrás felhasználásával az Orosz Föderáció törvényei szerint az egyénekre vagy jogi személyekre vonatkozó bizalmas és védett információkat

3.3.4. Kerülje a törvény által védett információk bizalmas kezelését sértő intézkedéseket.

3.3.5. Ne használja az Erőforrást a hirdetési információk terjesztésére, kivéve az Adminisztráció hozzájárulásával.

3.3.6. Ne használja az Erőforrás szolgáltatásokat:

 • a jogellenes tartalom letöltése sérti a harmadik felek jogait; előmozdítja az erőszakot, a kegyetlenséget, a gyűlöletet és (vagy) a faji, nemzeti, szexuális, vallási, társadalmi okokból történő megkülönböztetést; pontatlan információkat tartalmaz és (vagy) bizonyos személyeket, szervezeteket, hatóságokat sértenek;
 • ösztönzők jogellenes cselekmények elkövetésére, valamint segítségnyújtás azon személyek számára, akiknek a cselekedetei a korlátozások és tilalmak megsértésére irányulnak;
 • a kiskorúak jogainak megsértése és (vagy) bármilyen formában károsodása;
 • egy másik szervezet vagy szervezet és / vagy közösség képviselője, megfelelő jogok nélkül, beleértve az Erőforrás munkavállalóit is.

3.4. A felhasználó tilos:

 • Az erőforrás tartalmának eléréséhez, beszerzéséhez, másolásához vagy nyomon követéséhez használjon bármilyen eszközt, programot, eljárást, algoritmust vagy eljárást, automatikus eszközt vagy ezzel egyenértékű kézi folyamatot.
 • Megzavarja az Erőforrás megfelelő működését.
 • Bármilyen módon megkerülheti az Erőforrás navigációs szerkezetét, hogy bármilyen információt, dokumentumot vagy anyagot szerezzen meg vagy próbáljon meg szerezni bármilyen olyan eszközzel, amelyet az Erőforrás szolgáltatásai nem kifejezetten képviselnek.
 • Az Erőforrás funkciókhoz, az Erőforrásokhoz kapcsolódó bármely más rendszerhez vagy hálózathoz való jogosulatlan hozzáférés, valamint az Erőforrás szolgáltatásai.
 • Törölje az erőforrás biztonsági vagy hitelesítési rendszerét vagy bármely, az erőforráshoz kapcsolódó hálózatot.
 • Hajtsa végre a fordított keresést, kövesse nyomon vagy próbálja nyomon követni bármely más erőforrás-felhasználó adatait.
 • Használja az Erőforrást és annak tartalmát a törvény által tiltott célokra, és ösztönözzen bármilyen illegális tevékenységet vagy egyéb tevékenységet, amely sérti az online áruház vagy más személyek jogait.

4. EGYÉB FELTÉTELEK

4.1. A jelen Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos minden esetleges jogvitát az alkalmazandó jognak megfelelően kell megoldani.

4.2. A Megállapodásban semmi sem értelmezhető úgy, mint a Felhasználó és az Adminisztratív Ügynökség közötti kapcsolatok, a partnerségi kapcsolatok, a közös vállalati kapcsolatok, a személyes munkaügyi kapcsolatok, vagy bármely más, a Megállapodásban kifejezetten nem meghatározott kapcsolat létrehozása.

4.3. A megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelennek nyilvánítása nem vonja maga után a megállapodás egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét.

4.4.Az Ügynökség részéről a Szerződés rendelkezéseinek bármelyik felhasználó általi megsértése esetén az ügyintézés nem cselekszik, és nem vonja vissza az Adminisztrációt arra, hogy késedelem nélkül tegye meg a megfelelő intézkedéseket az érdekeik védelmében és a jogszabályokkal összhangban védett Erőforrás-anyagok szerzői jogi védelmében.

4.5. A felhasználó megérti és egyetért azzal, hogy az általa küldött információkat keresési vagy egyéb automatizált szolgáltatások és egyéb eszközök használhatják.

4.6. Az adminisztráció nem vállal felelősséget a Felhasználó által kapott várható és tényleges szolgáltatások közötti eltérésért.

4.7. Vis maior esetén, ami rendkívüli és ilyen körülmények között elkerülhetetlen, az Adminisztráció nem garantálja a Felhasználó által küldött információk biztonságát, valamint az Erőforrás folyamatos működését.

5. A FELEK FELELŐSSÉGE

5.1. Az Ügynökség nem téríti meg azokat a veszteségeket, amelyeket a Felhasználó e megállapodás bármely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan megsértése, valamint egy másik Felhasználó kommunikációjához való jogosulatlan hozzáférés miatt felmerülhet.

5.2. Az adminisztráció nem felelős:

5.2.1. Késleltetések vagy kudarcok a művelet folyamatában, a vis maior következtében, valamint a távközlési, számítógépes, elektromos és egyéb kapcsolódó rendszerek problémáiban.

5.2.2. Az átviteli rendszerek, bankok, fizetési rendszerek és a munkájukhoz kapcsolódó késedelmek fellépése.

5.2.3. Az e megállapodás 1.5. Pontjában előírt honlapon közzétett információk.

5.2.4. Az Erőforrás megfelelő működése abban az esetben, ha a Felhasználó nem rendelkezik a szükséges műszaki eszközökkel, és nem köteles a felhasználókat ilyen eszközökkel biztosítani.

6. A VÁLASZOK MEGHATÁROZÁSA

6.1. Bármilyen nézeteltérés vagy vitás ügy előfeltétele, hogy a bíróság elé terjessze a követelés benyújtását (írásbeli javaslat a vita önkéntes rendezésére).

6.2. A követelés kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a követelés címzettje írásban értesíti a kérelmezőt a követelés megvizsgálásának eredményeiről.

6.3. Ha a vita önkéntes alapon nem oldható meg, bármelyik fél jogosult a bírósághoz fordulni a jogaik védelméhez, amelyeket az alkalmazandó jog biztosít.

6.4. Az erőforrás használatának feltételeivel kapcsolatos bármely igényt a követelés indoklását követő 14 naptári napon belül kell benyújtani, a törvény által védett Erőforrás-anyagok szerzői jogi védelmének kivételével. A jelen kikötés feltételeinek megsértése esetén a követelés korlátozása vagy visszavonása esetén a követelés bármely indoka vagy alapja megszűnik.

7. TOVÁBBI FELTÉTELEK

7.1. Az adminisztráció nem fogadja el a Felhasználó ellenértékajánlatait a jelen Felhasználói Megállapodás módosításáról.

7.2. Az Erőforráson közzétett felhasználói vélemények nem bizalmas információk, és az adminisztráció korlátozás nélkül felhasználható.

értékelés

kiválasztás

Új technológiák